Doneren

De Stichting Vrienden van de Reestkerk is aangewezen als een culturele Algemene Nut Beogende Instelling (ANBI)

Belastingvoordeel

De Stichting heeft als culturele ANBI een aantal belasting voordelen voor haar donateurs/erflaters en als instelling.

Belastingvoordelen voor donateurs/erflaters:

Een donateur mag een gift, binnen de bestaande fiscale regelgeving, van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. Omdat de St. Vrienden een culturele ANBI is mag u voor de berekening van de fiscale aftrekpost de gift verhogen met 25%. Voor deze verhoging geld een maximum van € 1.250,=

Gedane nalatenschappen zijn vrijgesteld van erfbelasting.

Belastingvoordelen als instelling:

De stichting hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen voor erfenissen en schenkingen die de instelling ontvangt en gebruikt in het kader van het algemeen belang.

De stichting komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting

Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkingsbelasting te betalen.

Wilt u meer weten over de voordelen om een gift/ schenking etc. te doen dan kunt u uw vraag mailen naar info@vriendenvandereestkerk.nl

Gegevens Stichting Vrienden van de Reestkerk

Kamer van Koophandel nummer: 08222903
Fiscaal nummer: 822207850

Financiële overzichten

Klik hier voor de Begroting 2015

Klik hier voor de exploitatierekening 2014

Om het gestelde doel te bereiken is onze stichting bezig een activiteitenplan op te stellen.

Het activiteitenplan is gestoeld op het door het bestuur opgestelde beleidskader.